email: anna@mirocha-notariusz.pl

Logo

Kancelaria

Czynności notarialnych notariusz lub zastępca notarialny dokonują w kancelarii notarialnej. Kancelaria Notariusza Anny Mirocha znajduje się w Koszalinie przy ulicy Grottgera 5/2. Istnieje również możliwość wykonania czynności poza Kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Aby umówić spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie prosimy o kontakt.

Notariusz

Zgodnie z ustawą: Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny. Notariusz zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu, a swoją pracę wykonuje w ramach wolnego zawodu, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki i praw człowieka oraz dbając o godność zawodu. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Kancelaria notarialna

Do wykonywania wszystkich czynności notarialnych w Kancelarii Notarialnej notariusza Anny Mirocha upoważniony jest również zastępca notarialny Przemysław Biernacki. Pan Przemysław Biernacki, po odbyciu aplikacji notarialnej i złożeniu egzaminu notarialnego, uzyskał status zastępcy notarialnego, co stwierdza zaświadczenie wydane przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 21.10.2014r., znak DZP-IV-6242-485/14, natomiast w dniu 29.10.2014r. złożył ślubowanie przed Prezesem Rady Izby Notarialnej w Szczecinie. W dniu 30 października 2014r. notariusz Anna Mirocha na podstawie art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 164 ze zm.) upoważniła zastępcę notarialnego Przemysława Biernackiego, do wykonywania wszystkich czynności notarialnych określonych w art. 79 ustawy. Czynności notarialne, w tym akty notarialne, sporządzone przez zastępcę notarialnego mają moc prawną dokumentu urzędowego, równą czynnościom dokonanym przez notariusza.