Kancelaria

Kancelaria Notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej. Czynności notarialnych w kancelarii dokonują notariusz Anna Mirocha i notariusz Przemysław Biernacki. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Kancelaria Notarialna znajduje się w Koszalinie przy ulicy Grottgera 5/2. Kancelaria położona jest na parterze kamienicy naprzeciwko Sądu Rejonowego w Koszalinie V Wydziału Gospodarczego i VI Wydziału Ksiąg Wieczystych. Obok budynku znajdują się ogólnodostępne bezpłatne miejsca parkingowe. Istnieje również możliwość wykonania czynności poza Kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Aby umówić spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie prosimy o kontakt.

Notariusz

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu, a swoją pracę wykonuje w ramach wolnego zawodu, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki i praw człowieka oraz dbając o godność zawodu. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.


Czynności notarialne

Stosownie do art. 79 Prawa o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne
m.in. pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki/służebności, poddaniu się egzekucji, umowy: majątkowe małżeńskie (intercyzy), sprzedaży, darowizny, dożywocia, deweloperskie, działu spadku, podziału majątku wspólnego, zniesienia współwłasności, spółki)
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia:
Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
2) sporządza poświadczenia
- własnoręczności podpisu,
- zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
- daty okazania dokumentu
- pozostawania przy życiu oraz w określonym miejscu
3) doręcza oświadczenia
4) spisuje protokoły
m.in. protokoły zebrań wspólnoty mieszkaniowej, zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
5) sporządza protesty weksli i czeków
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.