email: anna@mirocha-notariusz.pl

Logo

Wiadomości

Info

28.11.2014

Pan Przemysław Biernacki, po odbyciu aplikacji notarialnej i złożeniu egzaminu notarialnego, uzyskał status zastępcy notarialnego, co stwierdza zaświadczenie wydane przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 21.10.2014r., znak DZP-IV-6242-485/14, natomiast w dniu 29.10.2014r. złożył ślubowanie przed Prezesem Rady Izby Notarialnej w Szczecinie.

W dniu 30 października 2014r. notariusz Anna Mirocha na podstawie art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 164 ze zm.) upoważniła zastępcę notarialnego Przemysława Biernackiego, do wykonywania wszystkich czynności notarialnych określonych w art. 79 ustawy.

Czynności notarialne, w tym akty notarialne, sporządzone przez zastępcę notarialnego mają moc prawną dokumentu urzędowego, równą czynnościom dokonanym przez notariusza.